Priser og vilkår

Alminnelig timepris varierer fra kr. 1 800,- eks. mva. til kr. 2 600,- eks. mva. 

Gjeldende timepris avtales på forhånd. Deretter vil du få tilsendt oppdragsbekreftelse hvor omfanget av bistanden er konkretisert, sammen med firmaets vilkår. 

For avgrensede oppdrag som utferdigelse av testament, samboeravtale, ektepakt mm. kan det avtales fastpris. Dette avklares i så fall før oppdraget påbegynnes.

Eksempler på fastprisoppdrag:


Fri Rettshjelp

Du kan ha rett på fri rettshjelp dersom du fyller vilkårene for dette etter rettshjelpsloven. Fri rettshjelp kan innvilges som fritt rettsråd eller fri sakførsel dersom det blir en sak for domstolene.

For å få fri rettshjelp må saken omfattes av de tilfeller som fremgår av rettshjelpsloven. I tillegg er det et krav at du har inntekt og formue under bestemte grenser. Dette gjelder for eksempel saker om barn, ekteskap og skifte, for skadelidte ved søknad eller klage i sak om voldsoffererstatning og i klagesaker etter folketrygdloven (NAV-saker).

For å fylle det økonomiske vilkåret for rett til fri rettshjelp må du ha en bruttoinntekt på mindre enn kr. 350 000,- per år om du er enslig og under kr. 540 000,- per år dersom du er gift eller har samboer. Grensen for nettoformue er kr. 150 000,- i begge tilfeller.

Visse sakstyper kan gi rett til fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue. Eksempler på slike saker er barnevernssaker, asylsaker, forsøk eller gjennomført tvangsekteskap, krav om erstatning for uberettiget straffeforfølgning og voldsoffererstatning.

Dersom vi vurderer at du kan ha rett til fri rettshjelp, vil vi alltid opplyse om dette ved oppstart av et oppdrag. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker hjelp til å vurdere om du oppfyller vilkårene og eventuelt ønsker at vi skal sende søknad til Statsforvalteren for deg. Du må eventuelt dokumentere inntekten din.
Dersom fri rettshjelp innvilges av det offentlige, må du være forberedt på å betale egenandel. Egenandel vil påløpe etter rettshjelplovens bestemmelser. Egenandelen pr. i dag utgjør kr. 1 140,-, tilsvarende den offentlige salærsatsen.


Rettshjelpsdekning

I det store flertallet av personskadesakene, vil det ansvarlige forsikringsselskapet dekke dine rimelige og nødvendige advokatutgifter. Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) dekker utgifter til juridisk bistand i forbindelse med erstatningsutmålingen, og i enkelte tilfeller under ansvarsutredningen. Vi søker om dekning av advokatutgifter til NPE for deg.

Dine forsikringer gir som regel dekning av nødvendige advokatutgifter hvis det blir uenighet og rettssak. Vi ser gjerne gjennom dine forsikringsvilkår for å sjekke at du har dekning. Deretter tar vi kontakt med ditt forsikringsselskap for å få bekreftet dekning. I tvister om bolig og bil (og andre områder avhengig av forsikringsvilkårene dine) dekker forsikringen 80% av utgiftene opp mot 100 000. 

I noen tilfeller kan det
avtales ordninger hvor salæret avhenger av sakens utfall. Dette må avklares før oppstart av det enkelte oppdrag.