Yrkesskade

Dersom du blir skadet på jobb, vil du kunne ha krav på yrkesskadeerstatning.

For å få yrkesskadeerstatning må du ha blitt påført en skade eller sykdom på jobb.

Du er som arbeidstaker dekket av arbeidsgivers yrkesskadeforsikring. Dette er en lovpålagt forsikring som alle arbeidsgivere plikter å tegne for sine ansatte. Dessuten kan du ha rettigheter etter folketrygdloven (NAV). En yrkesskadesak følger dermed et «to-sporet» system ved at du kan ha krav både mot arbeidsgivers forsikringsselskap (yrkesskadeforsikrer) og mot NAV. Og vurderingene henger nøye sammen.

NAV behandler krav om yrkesskade etter folketrygdloven, mens forsikringsselskapene forholder seg til lov om yrkesskadeforsikring.

NAV: https://lovdata.no/nav/rundskriv/r13-00

Forsikringsselskap: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-65

Siden yrkesskadesaker ofte innebærer vanskelige juridiske og medisinske vurderinger, er det viktig å få hjelp av en advokat med god kunnskap om saksgang og prosess.

Advokatfirmaet Brandhaug AS vil kunne gi deg den hjelpen du trenger. Men uansett er det viktig å vite hva man skal gjøre dersom man har blitt skadet. Nedenfor er det derfor opplistet i 3 punkter hva du som arbeidstaker må være klar over dersom du blir skadet på jobb:

  • Oppsøk lege! Du bør oppsøke lege så snart som mulig for å få nødvendig helsehjelp, samt for å dokumentere ulykken og skaden som har oppstått.

  • Meldefrist på ett år: Det er veldig viktig at arbeidsulykken og yrkesskaden eller yrkessykdommen meldes til arbeidsgivers forsikringsselskap og NAV innen ett år. Meldes skaden senere enn ett år etter at den oppsto, er meldefristen overfor NAV i utgangspunktet oversittet. Da kan det bli vanskelig å få godkjent skaden, både hos NAV og forsikringsselskapet.

  • Dokumentasjon: Det er viktig at de medisinske følgene etter en skade blir godt dokumentert ved bl.a. jevnlige legekonsultasjoner.

Advokatutgifter: rimelige og nødvendige advokatutgifter dekkes som hovedregel av forsikringsselskapet i de fleste tilfellene.

Når du mottar et tilbud om erstatningsoppgjør fra forsikringsselskapet er det dessuten viktig å få bistand til å vurdere tilbudet, da du ofte kan ha krav på mer enn hva selskapet i første omgang tilbyr. Og skal det etter hvert fremmes et krav om erstatning er det viktig at alle relevante poster blir tatt med i kravet.