Kjøp og mangler

Ved en inngått avtale om kjøp oppstår det rettigheter og forpliktelser mellom kjøperen og selgeren. Om det foreligger en gjensidig bindende avtale og hvordan denne avtalen skal tolkes, reguleres bl.a. av avtaleloven. Den mest sentrale loven innenfor kjøpsretten er kjøpsloven.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-05-13-27https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-05-13-27

Kjøpsloven regulerer hvilke rettigheter og forpliktelser kjøper og selger har dersom avtalen ikke er oppfylt etter sitt innhold. Det kan blant annet dreie seg om forsinket betaling eller levering, eller at det er mangler ved gjenstanden som er solgt, for eksempel at en ting blir ødelagt uventet tidlig.
Forbrukere har fått et særskilt vern gjennom forbrukerkjøpsloven.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-34

Håndverkertjenesteloven omhandler avtaler om utføring av tjenester hvor tjenesteyteren er en yrkesutøver, og tjenesten er til personlig bruk for forbrukeren og hans husstand eller omgangskrets. Loven omfatter blant annet avtaler om arbeid på ting eller fast eiendom. Det kan ikke avtales vilkår som er dårligere for forbrukeren enn det som følger av loven.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1989-06-16-63

Advokatfirmaet Brandhaug AS bistår både selgere og kjøpere i tvister om forsinkelse eller mangler. Vi kan bistå med å fremme eller imøtegå krav om retting, prisavslag, omlevering, erstatning, tilbakeholdelse eller heving.

Ta kontakt med advokat Geir Morten Brandhaug, enten på telefon 936 78 738 eller på e-post gm@advokatbrandhaug.no, dersom det er behov for bistand i saker innenfor kjøp, forbrukerkjøp og håndverkertjenester.