NAV-saker

Når du har mottatt et avslag hos NAV kan det være fornuftig å bruke en advokat som er spesialist på NAV og trygderett. Regelverket i NAV-saker kan være kompliserte, og det kan derfor være vanskelig for den enkelte å vite hvordan en sak skal angripes. Dette kan du få hjelp til.

Advokatfirmaet Brandhaug AS har spesialisert kompetanse i trygderett og bistår klienter over hele landet både overfor NAV, Trygderetten og ved å vurdere søksmål på vegne av våre klienter for lagmannsrettene.

Advokat Geir Morten Brandhaug har solid erfaring med NAV-saker og trygderett etter flere år som ansatt på flere nivåer i NAV-systemet. Advokat Brandhaug var blant annet fagleder på helsefag og nasjonalt fagansvarlig på yrkesskadeområdet, og kjenner svært godt til regelverk og rutiner innenfor et sammensatt og utfordrende stønadssystem. Som advokat har han i de senere år bistått mange klienter i klagesaker internt i NAV og i ankesaker overfor Trygderetten.

Blant de områder våre klienter ber om bistand til er:

  • Uføretrygd
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Sykepenger
  • Foreldrepenger
  • Dagpenger
  • Barnebidrag
  • Yrkesskade, yrkessykdom og ménerstatning
  • Feilutbetalingssaker

 

Link til Lover og regler (NAVs rettskilder): https://lovdata.no/nav/

Advokatfirmaet Brandhaug AS tar også forsvareroppdrag i trygdemisbrukssaker, og har bistått flere klienter som har vært tiltalt for bedrageri. Vår erfaring i disse sakene er at grunnleggende kompetanse i trygderett og NAVs saksbehandlingsrutiner kan være helt avgjørende for utfallet, både når det gjelder vurderingen av skyldkravet og hvilken straff som eventuelt skal gis.

En relativt stor andel av sakene som blir påklaget og påanket blir omgjort, enten av NAV selv eller i Trygderetten. Ved omgjøring plikter NAV å dekke dine advokatutgifter i forbindelse med klagen eller anken.

Du kan også ha krav på fri rettshjelp i saker som gjelder klager etter folketrygdloven. Dette gjelder både i forbindelse med behandling av saken overfor NAV Klageinstans og Trygderetten (fri sakførsel).

Dersom du ønsker bistand i din sak anbefales du å sende en uforpliktende henvendelse. Vi vil da vurdere saken din. Vi vil samtidig undersøke om du har rett til fri rettshjelp.

Ta kontakt med advokat Geir Morten Brandhaug, enten på telefon 936 78 738 eller på e-post gm@advokatbrandhaug.no.