Pasientskade

Dersom du blir utsatt for en pasientskade kan du ha rett på erstatning.

En pasientskade er en skade du blir påført som pasient mens du er på en institusjon, er under behandling av enten spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten, er under ambulansetransport eller når du får hjelp av helsepersonell eller av andre personer som opptrer på vegne av helsepersonell.

For å ha rett til pasientskadeerstatning må tre vilkår være oppfylt:

 • Skaden må skyldes svikt i behandlingen.

 • Skaden må ha ført til et økonomisk tap på minst 10 000 kroner, eller du må ha blitt påført en varig og betydelig medisinsk invaliditet på minst 15 prosent.

 • Skaden må ikke være for gammel.

I noen tilfeller kan det være fornuftig å vente med å sende inn søknadsskjema til du ser om skaden du har fått faktisk har blitt varig, eller at du har fått et økonomisk tap som minst utgjør 10 000 kroner. Dette gjelder særlig i tilfeller der skaden er forbigående.

Advokatfirmaet Brandhaug AS bistår deg i prosessen med å vurdere både om og hvordan det skal søkes.

Generell informasjon om pasientskadeerstatning finnes på Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) sine hjemmesider:

https://www.npe.no/no/

Et eventuelt avslag i NPE kan påklages til Pasientskadenemnda. Advokatfirmaet Brandhaug AS bistår ofte klienter for nemnda og har solid kompetanse både på regelverk og de prosessuelle spørsmål som reises.

Pasientskadesaker behandles etter reglene i pasientskadeloven:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-53

Hos oss får du bistand blant annet i følgende situasjoner når du har vært utsatt for en pasientskade:

 • Hjelp med å søke til NPE

 • Bistand under utredningen av saken

 • Kommentere og vurdere prosessen i NPE underveis

 • Utforme/beregne erstatningskravet

 • Forhandle med NPE om størrelsen på erstatningen

 • Klageprosessen for Pasientskadenemnda

 • Vurdere om du bør ta ut søksmål (gå til rettssak)

 • Være din advokat i evt. rettssak

Ta kontakt med advokat Geir Morten Brandhaug for en uforpliktende samtale, enten på telefon 936 78 738 eller på e-post gm@advokatbrandhaug.no.