Voldsoffer

Voldsoffererstatning kan du få dersom du har vært utsatt for en straffbar handling, og blitt påført en personskade som følge av den straffbare handlingen.

For å få tilkjent voldsoffererstatning må du i tillegg ha anmeldt den straffbare handlingen til politiet og erstatningskravet må være krevd tatt med i straffesaken. Dersom straffesaken er henlagt hos politiet har du likevel krav på voldsoffererstatning, så lenge vilkårene for dette er oppfylt.

Dersom man er offer for en straffbar handling, kan man få tilkjent både erstatning for det økonomiske tapet man påføres, menerstatning og oppreisning, dvs. erstatning for «tort og svie».

Hvor mye man vil få utbetalt beror på en konkret helhetsvurdering, men det er enkelte momenter som er retningsgivende:

 • Handlingens grovhet (objektivt sett)

 • Skadevolders skyld

 • Fornærmedes opplevelse av krenkelse (subjektivt)

 • Omfanget av den påførte skadevirkningen

Voldsoffererstatning betales ofte av Kontoret for Voldsoffererstatning (KFV), enten fordi gjerningsmannen ikke har penger til å betale, eller fordi gjerningsmannen er ukjent.

For nærmere detaljer om KFV vises til deres hjemmeside: https://www.voldsoffererstatning.no/

Krav om voldsoffererstatning behandles etter voldsoffererstatningsloven:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-04-20-13

Følgende poster kan kreves erstattet under voldsoffererstatningsordningen:

 • Behandlingsutgifter hos lege, psykolog etc.

 • Tannlegeutgifter

 • Skade på personloge ting (klær, telefon mv.)

 • Lidt og fremtidig inntektstap

 • Forsinkelse i utdanning

 • Reiseutgifter (til behandling mv.)

 • Det gis erstatning for rimelige og nødvendige utgifter til advokat

Advokatfirmaet Brandhaug bistår klienter på alle trinn i prosessen.

Ta kontakt med advokat Geir Morten Brandhaug for en uforpliktende samtale, enten på telefon 936 78 738 eller på e-post gm@advokatbrandhaug.no.